PN-IEC 61643-1:2001 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Część 1: Wymagania techniczne i metody badań. IEC 61643-12 Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems. Selection and application principles. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – Zasady ogólne. ÖVE NORM E 8001-1 Erection of electrical installations with rated voltages up to a.c. 1000 V and d.c. 1500 V – Part 1: Definitions and measures against electric shock. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Czêœæ: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-EN 61000-4-5:1998 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary. PN-EN 62305-1:2006 (U) Ochrona odgromowa – Czêœæ 1: Wymagania ogólne. PN-EN 62305-2:2006 (U) Ochrona odgromowa – Czêœæ 2: Zarządzanie ryzykiem. PN-EN 62305-3:2006 (U) Ochrona odgromowa – Czêœæ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia. PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa – Czêœæ 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.