Ogranicznik przepięć

ogranicznik przepięć, SPD, typ 1, typ 2, typ 3, typ 1/2, typ T1+T2, typu kombinowanego

Miesiąc: sierpień 2018

Terminologia w świecie ograniczników przepieć

1. SPD – (ang. surge protection device)
Urządzenie ochrony przed przepięciami = Ogranicznik przepięć
2. UC maksymalne ciągłe napięcie robocze – maksymalne napięcie przy jakim może pracować SPD (nazywane też napięciem znamionowym SPD
3. Up poziom ochrony napięciowej, napięcie graniczne między terminalami SPD przy przewodzeniu przepięcia o określonym kształcie fali oraz amplitudzie
4. Ures napięcie szczątkowe: szczytowa wartość napięcia między zaciskami SPD z powodu przejścia prądu wyładowczego
5. UT przepięcie czasowe: zdolność ogranicznika wytrzymania (lub bezpiecznego
rozłączenia) przepięcia o wielokrotności Ut występującego przez określony
czas (zazwyczaj 5 s i 200 ms).
6. Iimp prąd udarowy: szczytowa wartość prądu o kształcie fali 10/350 µs.
Używany do klasyfikacji ograniczników do klasy testowej pierwszej, dla bezpśrednich wyładowań atmosferycznych.
7.  In nominalny prąd wyładowania : używany do klasyfikacji SPD do klasy
testowej drugiej. Podaje zdolność ogranicznika do wytrzymania 15 impulsów szczytowej
wartości In przy kształcie fali 8/20 µs.
8. Fala kombinowana: generator zdolny dostarczyć falę napięciową o kształcie
1,2/50 µs (Uoc) do obwodu otwartego i prąd 8/20 µs do obwodu zwartego.
Stosowany jest do klasyfikowania SPD do klasy testowej III.
9. Odłącznik: urządzenie wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do SPD,
stosowane do zapewnienia bezpiecznego odłączenia w przypadku warunków
awaryjnych. Odłączniki mogże zapewniać izolację jako urządzenia termiczne
lub nadprądowe.
10. IF prąd następczy: ogólnie rzecz ujmując, odnosi się do SPD typu napięciowego.
Jest to prąd dostarczany przez energetyczny układ rozdzielczy, który może być
skutecznie wygaszony przez ogranicznik podczas działania.
11. Zabezpieczenie rezerwowe: dodatkowe zabezpieczenie w szeregu z SPD,
które zapewnia jego bezpieczne odłączenie od spodziewanych prądów
zakłócających w miejscu montażu ogranicznika przez czas trwania zakłóceń.
12. Uw wytrzymałość napięciowa: poziom wytrzymałości napięciowej (wytrzymałość
izolacyjna) w punkcie instalacji ogranicznika. Ogólnie klasyfikowana jest w jednym
z czterech poziomów: 1500 V, 2500 V, 4000 V, 6000 V (norma IEC 60664-1)

Ograniczniki przepięć – typy, instalacja, normy

Normy
PN-IEC 61643-1:2001 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego
napięcia – Część 1: Wymagania techniczne i metody badań
IEC 61643-12 Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems.
Selection and application principles.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – Zasady
ogólne.
ÖVE NORM E 8001-1 Erection of electrical installations with rated voltages up to a.c. 1000 V
and d.c. 1500 V – Part 1: Definitions and measures against electric shock.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Czêœæ: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa – Ochrona przed zaburzeniami napiêciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi
lub ³¹czeniowymi.
PN-EN 61000-4-5:1998 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) – Metody badañ i pomiarów
– Badanie odpornoœci na udary.
PN-EN 62305-1:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 62305-2:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 2: Zarz¹dzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
budowlanych i zagrożenie życia.
PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 4: Urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén