Normy
PN-IEC 61643-1:2001 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego
napięcia – Część 1: Wymagania techniczne i metody badań
IEC 61643-12 Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems.
Selection and application principles.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – Zasady
ogólne.
ÖVE NORM E 8001-1 Erection of electrical installations with rated voltages up to a.c. 1000 V
and d.c. 1500 V – Part 1: Definitions and measures against electric shock.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Czêœæ: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa – Ochrona przed zaburzeniami napiêciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi
lub ³¹czeniowymi.
PN-EN 61000-4-5:1998 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) – Metody badañ i pomiarów
– Badanie odpornoœci na udary.
PN-EN 62305-1:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 62305-2:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 2: Zarz¹dzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
budowlanych i zagrożenie życia.
PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa – Część 4: Urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.